Rum, Strawberry, Green Shartreuse and Arak | Zahav

Based On a True Story ?Rum, strawberry, green chartreuse and spritz of arak ??#pinkdrink #shabbatshalom

A post shared by Zahav (@zahavrestaurant) on

Advertisement